TIP

Elektronická evidence tržeb a dotyková pokladní kasa?

více informací

Zemědělství

Stáhnout PDF

IS IMES - zemědělství
Firma Software OK Příbram s.r.o. se na trhu podnikových systémů pro zemědělství pohybuje již 29 let.
Vznikla v roce 1991 oddělením z firmy Agrodat, kořeny v okresních aplikačních skupinách
Informační systém IMES pokrývá všechny specifické potřeby v oblasti zemědělství.
Zároveň, ale poskytuje výhody komplexního informačního systému a tím dovoluje centralizovat zemědělské i nezemědělské evidence (obchod, doprava, provoz....).

Živočišná výroba
Zvířata
- skladová účetní evidence zvířat (ks, kg, Kč), evidence hmotné odpovědnosti - inventury
- zúčtování účetních i daňových odpisů
- všechny pohyby (narození, nákupy, prodeje, převody, ....) se evidují podle kategorií, stájí a jednotlivých druhů změn,
  nejen dle zootechnických potřeb, ale i v návaznosti na účtování, rozbory, statistiku ...
- u základního stáda je možné nastavit vlastní odpisový plán účetních i daňových odpisů dle požadavků uživatele v plné
  návaznosti na platnou legislativu
- samozřejmou součástí jsou automatizované výpočty krmných dnů, vzrůstových přírůstků i zálohové zúčtování hmotnostních
  přírůstků, inventury v ks i kg (včetně automatizovaného vypořádání hmotnostních přírůstků na skutečnost)
- výrobní ceny se doplňují automaticky z ceníků, průměrné ceny vyřazení a převodů program počítá
- lze vést i pastevní deník s návazností na nitrátovou směrnici

Ústřední evidence a zootechnická evidence - certifikát na skot a prasata
- mimo povinných údajů Ústřední evidence lze vést i provozní zootechnickou agendu ostatní, Ústřední evidence není
  povinná – mladá zvířata lze evidovat jen podle stájí bez inventárních čísel

Výstupy a přednosti řešení
- výstupy ve formě prohlížečů, sestav i rozborových tabulek s rozsáhlou možností filtrování a třídění
- zápisy prvotních dokladů vstupují do podnikových rozborů – spotřeba krmiv na jednotku produkce i krmný den,
  kompletní kalkulace výrobních nákladů, …
- návaznost na legislativu, komplexnost a integrovanost v celém systému, racionální zpracování dokladů
- možnost zpětných zápisů (s dopočtem KD, vzrůstových přírůstků a odpisů)
- jednoduché opravy prvotních dokladů, kontrolní mechanismy správnosti dat a tím i všech výstupů

Mzdy
- rozvrh společných odměn za stáj podle odpracovaných hodin a směn
Přijaté a vystavené faktury
- pracování v ks i kg podle kategorií a stájí v návaznosti na evidenci zvířat
Zásoby - výroba
- kompletní podpora výroby krmných směsí (současně s výrobou i výdej surovin dle stanovené receptury)

Kalkulace - rozbory
- podrobné rozbory zpeněžování prodejů zvířat, podpora kontroly tržeb na prodej (v kg a ks)
- kalkulace na jednotku produkce i krmný den, výsledovky a kompletní ekonomické výsledky i dle stájí


Rostliná výroba

Modul POZEMKY
- je určen především pro agronomy a to pro následující účely:
- k evidenci aplikace hnojiv, herbicidů a jiných ochranných prostředků podle pozemků, účelu aplikace, dávky/ha, šarže
  přípravku, osoby aplikátora, datumu a druhu aplikace. Vstupy přímo ze skladové evidence (automatické výdeje ze
  skladu) nebo neskladově mimo ekonomickou část IS. Samozřejmou součástí je napojení na základní registry – LPIS,
  povolené prostředky a ochranné látky
- hnojení s výstupy do nitrátové směrnice i pro vlastní agronomické evidence (včetně obsahu živin v půdě)
- k přehledům ostatních prací na pozemcích dle datumů – sledování dodržování agrotechnických lhůt (vstupy přímo z
  výkazů práce nebo jen evidence agronomů nezávislá na ekonomické části IS)
- součástí je i osevní plán a výstup do účetnictví pro předpis nájmů

Zelená nafta
- zdrojem dat jsou pracovní výkazy nebo skladové doklady, případně lze data i pořídit přímo (s automatizovaným
  výstupem do skladové evidence)
- rozpis PHM v návaznosti na platné legislativní pravidla „zelené nafty“ na katastry a práce
- součástí je i automatizovaný rozvrh skutečně zadané denní či měsíční spotřeby daného stroje rozvrhem na pozemek
  (příp. katastry) podle vykonané práce
- obsahem jsou vedle výstupů navazujících na legislativu „zelené nafty“ i výstupy provozní (např. porovnání normované
  spotřeby na skutečnost, spotřeba PHM na jednotku výkonu stroje, ...)

Nedokončená rostlinná výroba
- zúčtováním rozpracované výroby do výnosů se dosáhne vyrovnání dočasné účetní ztráty plodin
- výpočet a zúčtování nedokončené výroby je v systému plně automatizován s maximální možností její výši regulovat
  uživatelem (nastavení číselníků)
- úloha provede zúčtování rozpracované výroby na výkonech polních plodin ve výši nákladů s možností úpravy
  koeficientem
- vzorovou nastavení si uživatelé upravují podle svých vnitropodnikových pravidel
- výpočet probíhá vždy od prvního období účetního roku
- NV není nutné zpracovávat každý měsíc a naopak je možné ji zpracovávat v měsíci opakovaně
- součástí je automatizovaný přenos nákladů NV mezi účetními roky s transformací výkonů příštích období na výkony
  běžného roku
- NV na jednotlivých výkonech se ukončuje automaticky buď při převýšení hodnoty produkce nad náklady nebo vždy v
  zadaném období ukončení

Provoz-doprava, vnitrofakturace

Modul Provoz - doprava
- modul Provoz-doprava (vedle Zásob a fakturace a specifických modulů ŽV, RV) obsáhne veškerou potřebnou evidenci
  vedenou přímo v provozních podmínkách. Slouží pro vystavení prvotních dokladů, které vznikají v
  provozech – jde především o pracovní výkazy všech forem, stazky nákladní autodopravy a těžké mechanizace,
  zakázkové listy, specifické zápisy pro sledování provozu strojů (STK, opravy, ...), ....
- stazky, pracovní výkazy a zakázkové listy (služby i výroba) slouží pro přímé zúčtování vnitrofakturace, poskytují
  informace pracovníkům provozů ve formě přehledů a sestav a jejich data jsou využívána základními agendami
  IS IMES pro automatickou tvorbu denní docházky osob, dokladů hrubých mezd, vystavení externích faktur za
  práce a služby i k vystavení výdejek spotřeby ze skladu

Výhody využívání modulu provoz - doprava jsou následující:
- pracovníci provozů pořizují prvotní doklady do systému aniž mají přístup do mzdové agendy a jiných základních
  ekonomických agend (např. fakturace)
- detailní rozpis prací dle strojů a osob pro vnitrofakturaci, externí fakturaci, spotřebu PHM (evidence pro zelenou
  naftu) se provádí v pracovních výkazech mimo mzdy, do hrubých mezd se přenáší již data sumární upravená do
  formy pro vyúčtování mzdových nákladů
- do pracovních výkazů, stazek a zakázkových listů je možné zahrnout veškeré provozní informace (včetně těch, které
  nesouvisejí s vnitropodnikovými pravidly či legislativou)

Vnitropodniková fakturace
- účelem vnitropodnikové fakturace je vytvořit předpoklady pro zainteresovanost jednotlivých středisek na hospodaření
  podniku a doplnění podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb (práce pro jiný kalkulační výkon než je výkon
  matriční stroje či osoby - a to i v rámci střediska)
- vnitropodnikové zúčtování výnosů a nákladů se vytváří na pozadí prvotních dokladů (stazek, pracovních výkazů,
  zakázkových listů a skladových dokladů) automaticky dle nastavení číselníků v plné návaznosti na ceníky a
  vnitropodniková pravidla uživatele
- předpokladem správnosti výsledků je rozpis práce osob a strojů podle jednotlivých vnitropodnikových nákladových
  hledisek. Ostatní již obstará program automaticky
- nastavení je pro uživatele maximálně jednoduché - jde jen o výběr z přednastavených možností. S vyúčtováním
  vnitropodnikové sazby strojů a ručních prací souvisí i směrování mzdových nákladů
- vedle výše uvedeného automatického účtování je možné využít i ruční zápis (předem připravených podkladů)
  vnitropodnikových nákladových a výnosových účtů a to v modulu Vnitrofakturace. V praxi se tento způsob využívá
  pokud se pomocné činnosti rozvrhují na výkony RV a ŽV přes úlohu režie a práce pro jiná střediska je výjimečná.

Vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, režie,...

Vnitropodnikové účetnictví zemědělských podniků
- jeho zpracování lze nastavit tak, aby zcela kopírovalo potřeby a pravidla účetní jednotky
- systém umožňuje třídění informací v rámci účetní jednotky na divize, střediska, provozy - stáje, výrobky a činnosti
  (kalkulační výkony), zakázky, osoby, stroje, pozemky a regiony. Za všechna výše uvedená hlediska i jejich skupiny
  lze zpracovat kompletní výsledovku, jakýkoliv rozbor nebo jen výběr z uložených dat a lze na ně rozvrhnout režie
- do hlavní knihy lze přenos vybraných hledisek zablokovat (využívá se především u pozemků, regionů, osob, v některých
  případech i u zakázek)
- vzorově je v demoverzi nastaveno využívání třídících hledisek až podle účtů a to na střediska a výkony u všech
  výsledkových účtů. Při aplikaci se doplňuje nastavení dle přání uživatele u vybraných účtů podle dalších výše
  uvedených třídících hledisek

Kalkulace vlastních nákladů výrobků ŽV a RV, služeb pomocných a jiných činností
- kalkulace na 1 l mléka
- kalkulace na 1kg výroby vepřového masa
- kalkulace na 1q výroby obilovin
- kalkulace 1 hod práce jednotlivých typů traktorů a jiných samohybných strojů popř. až pro jeden konkrétní stroj
- kalkulace na 1 km dopravy
- kalkulace na výrobu 1q krmné směsi určitého druhu
- kalkulace na výrobu 1 q kukuřičné siláže ...

Modul Režie
- účelem úlohy je doplnit zpracování podkladů pro cenové kalkulace výrobků a služeb o režijní a jiné nepřímé náklady
  (odpisy společné mechanizace, výkon hnojení, ...). Rozvrhovat lze i hodnoty plánu

Princip zpracování
- režijní či jiný nepřímý náklad se rozvrhuje prostřednictvím rozvrhové základny
- režie se rozvrhují na volitelnou úroveň vnitropodnikových hledisek (středisko, výkon, stáj, stroj, zakázka)
- definice režií i základen jsou zadané v číselnících, stejně jako přiřazení základen k jednotlivým režiím
- hodnoty režie i rozvrhových základen jsou identifikovány středisky, výkony a účty
- rozvrhovou základnou může být i neúčetní hodnota (v ŽV - počet krmných dnů, dobytčích jednotek, v RV počet ha
  jednotlivých plodin, ...), která je pro úlohu k dispozici na tzv. naturálních účtech
- napočtené hodnoty rozvrhové základy lze upravit koeficienty (např. pro váhu pracovní náročnosti)
- běžně se pro zpracování režií využívají účty vnitropodnikové (na režijní výkon a středisko jako výnos, náklad na
  vnitropodniková hlediska rozvrhové základny)
- uživatelé často využívají tzv. druhový rozvrh režií, kdy se nerozvrhuje režijní náklad jako celek, ale odděleně
  uživatelem stanovené skupin účtů - např. režijní: mzdy, odpisy, materiálové a ostatní náklady. Využitím
  ”druhového rozvrhu” režií získají kalkulace vlastních nákladů výrobků a služeb mnohem vyšší vypovídací hodnotu
 


Chcete dostávat nejnovější informace z IMES ?
Jednoduše se přihlašte k odběru zadáním Vaší e-mailové adresy a odesláním.
Načítám, prosím vydržte...